udskriv dette | tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

Apostolsk vision for Israel og kirken
15. Marts 2009 af Asher Intrater

Vores vision (og forhåbentlig også din) er at opfylde den store opgave, der er givet af Yeshua (Jesus). Ap. Gerninger 1:8, “Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende”.

Der er en tydelig forbindelse mellem Helligåndens virke og missionen for verdens evangelisering. Esajas 61:1, “Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige….”. Nogle ønsker at få karismatiske oplevelser, men ønsker ikke at involvere sig i personlig evangelisering. Andre ønsker at føre kampagner med evangelisering som en slags forretning uden overnaturlige oplevelser af Helligånden. Ingen af delene er korrekt. De to følges ad.

Disse to mandater - Helligånden og evangelisering - hænger sammen med et tredje mandat, “Israel mandatet“. Ap. Gerninger 1:8 blev givet som svar på apostlenes spørgsmål i vers 1:6 - “Herre er det nu, du vil genoprette Riget for Israel?” De tidlige jødiske disciple havde forkert timing. Det skulle ikke være på det tidspunkt (1. århundrede), men det vil blive i vores tid (21. århundrede). Yeshua var fra sin fødsel forudbestemt til at blive konge af Israel (Matthæus 2:6, Lukas 1:32, Johannes 18:37), og Han vil vende tilbage anden gang for at opfylde denne bestemmelse.

At genopbygge riget i Israel vil ikke ske uden Helligånden og evangelisering af verden. Yeshua kongerige er fra Jerusalem og hele vejen til “verdens ende”. Døbt til Helligånden, evangelisering af verden og genopbygning af kongeriget følges ad. “Bønnebevægelsen”, “missionsbevægelsen” og den messianske bevægelse danner en treflettet snor.

Uden genoprettelsen af Israel kan man ikke forstå endetiden. Ligesom Yeshua drog til himmels fra Jerusalem, vil Han vende tilbage til Jerusalem. Ap. Gerninger 1:11, “Den Jesus som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set Ham fare op til himlen”. Hans fødder vil snart igen stå på Oliebjerget: Zakarias 14:4, “På den dag skal Han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem”.

Yeshua er overhoved for kirken og konge i Israel. Hans kongerige er forbundet med både genoprettelsen af Israel og kirken. Nogle jøder ønsker genoprettelsen af Israel uden kirken, og nogle kristne ønsker genoprettelse af kirken uden Israel, men man kan ikke få det ene uden det andet.

Dåben ved Helligånden sætter os i stand til evangelisering af verden (Ap 1:8) og verdens genoplivelse (Ap 2:17). Genoplivelse og evangelisering giver et internationalt samfund af dedikerede og lovprisende helgener  (Johs. Åbenbaring 7: 4-9). Dette skønne samfund af helgener kaldes ”bruden”. Når hun er rede til Yeshuas genkomst, kommer Han. Johs. Åbenbaring 19:7, ”lad os glæde os og lovprise Ham, for nu skal Lammets bryllup stå, og Hans brud har gjort sig rede”.

De helliges samfund i Johs. Åbenbaring 7 er delt i to adskilte grupper: Israel (vers 4) og den internationale (vers 9).

Johs. Åbenbaring 7:4, “Og jeg hørte tallet på de beseglede: 144.000 ud af alle Israels stammer”.

Johs. Åbenbaring 7:9, “Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen..”.

Ve kalder dette “den tvedelte genoprejsning af Israel og kirken”. Restgruppen af Israel og den internationale kirke forenes i én åndelig krop. Skrifterne beskriver dem alligevel i to identificerbare grupper. Messias’ brud er dannet af to lejre, der er samlet til én, ligesom bruden i Salomons sang.

“Højsangen 7:1, “Hvad fryder I jer over hos Shulamit, som hun danser mellem rækkerne”.

Disse to grupper, jøder og hedninge, bliver bragt sammen og bliver til: “Et nyt menneske af de to”, (Efeserne 2:15) og bliver podet på det samme “oliventræ”, (Romerbrevet 11:17).

Romerbrevets kap. 11 taler ikke kun om to slags genoplivning, men om to slags opfyldelse - én for Israel (vers12) og en for hedningerne (vers 25).

Romerbrevet 11:12, “ Og betød deres fald rigdom for verden og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke  betyde, når de kommer fuldtalligt ind”.

Romerbrevet 11:25, “Der hviler en forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind”.

Israels genoprettelse kommer i to faser, først fysisk derefter åndeligt (1. Korinterbrev 15:46). Den nuværende stat Israel er kun til dels en genoprettelse, ikke fuldkommen. Den åndelige genoprejsning af Israel er den messianske gruppe i Israel. Denne gruppe vil fortsat vokse indtil antallet 144.000 opnås; endelig vil fuldkommengørelsen nås, hvor Romerbrevet 11:26, “Så skal hele Israel frelses”.

Israels nationale fuldstændiggørelse vil snart ske. Imidlertid er dette afhængig af den internationale kirke. Det er fuldstændiggørelsen af den internationale kirke, som medfører fuldstændiggørelsen af Israel. “Der er opstået blindhed i Israel INDTIL fuldstændiggørelse af hedningerne er sket, hvorefter Israel vil blive frelst”.

Hvis kirkens fuldkommengørelse bringer fuldkommengørelse af Israel, havd vil dette så bringe Israel? - genopstandelsen fra de døde. Romerbrevet 11:15, “For har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget?” De dødes opstandelse sker ved Yeshuas anden komme og ved begyndelses af tusindårsriget.

Vi kan opsummere Yeshuas vision for Israel og for kirken som : 1) Dåb ved Helligånden, 2) Evangelisering af verden, 3) Fuldstændiggørelse af den internationale kirke, 4) Genoprettelse af Israel, 5) Yeshuas tusindårsrige.


Tilbage til artikler 2009

BED venligst for vores fortsatte tjeneste i Israelmed udbredelse af evangeliet i landet, oprettelse af Messianske menigheder, discipel trænings centret, profetisk lovsangs og bønne-vagt på hebræisk og for økonomisk hjælp til trængende.